Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phổ biến, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện một số văn bản của Đảng cấp trên

 79 lượt xem
 

1. Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW ngày 04/04/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 26/05/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn  tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.

3. Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW ngày 26/05/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn  tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” .

4. Hướng dẫn số 54-HD/BTGTW ngày 30/05/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn  tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022).

5. Kết luận số 10-KL/ĐUK ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

6. Kết luận số 11-KL/ĐUK ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về  tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Các văn bản xin xem tại đây

 
Ý kiến của bạn