Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 142 lượt xem
 

Chiều 15/6, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Dự Hội nghị, có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội, có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội được thanh tra trực tiếp.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định thanh tra

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định số 82/QĐ-BTĐKT ngày 02/6/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2021; thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Theo báo cáo của về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, hướng dẫn của trung ương về công tác thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố. Thông qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức tổ chức phát động thi đua phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng.

Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người lao động sản xuất.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm... Hồ sơ khen thưởng cấp thành phố, cấp Nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động của các cụm, khối thi đua của thành phố ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Thanh tra, kiểm tra là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để phục vụ việc tham mưu về quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung nghiêm túc, kỹ lưỡng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội, đồng chí Phan Văn Hùng đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy định khác về thanh tra; bám sát quyết định thanh tra và đề cương báo cáo, phân công, phân nhiệm cho các thành viên của đoàn phối hợp một cách chặt chẽ với các đơn vị là đối tượng thanh tra trên địa bàn thành phố để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình thanh tra, kịp thời báo cáo lãnh đạo những vấn đề vượt thẩm quyền của đoàn; lưu ý phát hiện những vấn đề bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp và giúp đỡ cho đoàn để hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng các báo cáo chất lượng theo đúng đề cương đề ra. Trong quá trình thanh tra, cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết mà đoàn yêu cầu, đồng thời kịp thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị, đặc biệt là những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng để góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả và chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố  Hà Nội, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội nhất trí cao với nội dung, thời gian, kế hoạch thanh tra đã được công bố. Đồng thời khẳng định: thành phố Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, qua đó thực hiện kết luận thanh tra để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp thực hiện tốt pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đồng chí đề nghị các đơn vị được lựa chọn để thanh tra khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo đề cương của đoàn, cung cấp các tài liệu liên quan, bố trí đúng thành phần và làm việc với Đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                                       Thanh Sơn

 
Ý kiến của bạn