Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện văn bản của cấp trên

 116 lượt xem
 

1. Công văn số 338-CV/BTG, ngày 17/10/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối về việc tuyên truyền an ninh môi trường; xem tại đây

2. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; xem tại đây

3. Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 07/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; xem tại đây

4. Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW, ngày 02/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023); xem tại đây

5. Hướng dẫn số 75-HD/BTGTW, ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027; xem tại đây

6. Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW, ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023); xem tại đây

7. Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; xem tại đây

8. Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; xem tại đây

9. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem tại đây

10. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem tại đây

11. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem tại đây

12. Báo cáo số 95-BC/BTG, ngày 01/11/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; xem tại đây

13. Báo cáo số 58-BC/ĐUBNV, ngày 28/10/2022 của Đảng uỷ Bộ Nội vụ về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xem tại đây

14. Báo cáo số 59-BC/ĐUBNV, ngày 30/10/2022 của Đảng uỷ Bộ Nội vụ về báo cáo Kết quả 01 năm triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem tại đây.

 

 
Ý kiến của bạn