Ý nghĩa, mục đích giao ước thi đua và việc ký kết giao ước thi đua tại Đại hội

 7262 lượt xem
 

Ông Trần Danh Tuyên, Tổng thư ký Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại biểu ban trù bị lên trình bày về ý nghĩa mục đích giao ước thi đua và việc ký kết giao ước thi đua ở đại hội.

Ông Trần Danh Tuyên lên diễn đàn, ông nêu lên những ý kiến sau:
 
1. Chiến sĩ thi đua là anh hùng tập thể, phong trào thi đua cũng phải là một phong trào tập thể. Muốn vậy phải tổ chức. Hiện nay phong trào thi đua của ta có những hình thức tổ chức như: ở xí nghiệp có tiểu tổ thi đua, ở bộ đội có tổ 3 người, ở nông thông có tổ tăng gia do nông hội tổ chức. Tuy nhiên chưa có sự kết hợp giữa ngành này với ngành khác, chính giao ước thi đua là để thực hiện sự kết hợp ấy. Giao ước thi đua sẽ có tác dụng làm cho phong trào trở nên chặt chẽ, vì nó hướng các ngành vào những nhiệm vụ chính yếu đó do chính phủ đề ra.
 
2. Giao ước thi đua phải làm thế nào để thống nhất được mấy điểm chính, cụ thể.
Trước đây ta thường có thách thức thì đua, nhưng mắc phải khuyết điểm là thách nhiều điểm quá, rút cục không làm được. Bây giờ giao ước của ta phải làm cho cụ thể, thiết thực để có thể theo dõi, hướng dẫn và kiểm soát được.
 
3. Giao ước thi đua mà Đại hội ký sẽ là kiểu mẫu để phát động một phong trào ký kết giao ước rộng rãi ở khắp các địa phương.
 
4. Giao ước thi đua phải liên kết với khẩu hiệu chính trị của từng giai đoạn.
 
5. Giao ước thi đua của ta sẽ có 2 phần: một phần chung cho tất cả các ngành. Phần chung gồm những công tác lớn của 4 ngành chính là công nghiệp, nông nghiệp, bộ đội và cán bộ gương mẫu để thực hiện 3 nhiệm vụ lớn do Chính phủ đề ra là: tiêu diệt sinh lực địch, phá tan chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, bồi dưỡng lực lượng kháng chiến đặc biệt là kế hoạch sản xuất tiết kiệm năm 1952. Phần riêng gồm những công tác cụ thể nằm trong những công tác lớn nói trên của mỗi ngành. Phần chung sẽ ghi bảo ban giao ước chính thức của Đại hội và sẽ tổ chức phổ biến rộng rãi trong nhân dân: phần riêng sẽ không ghi vào bàn giao ước chính thức mà ghi vào biên bản của đại hội.
 
Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội cho biết có tán thành ý kiến của ông Trần Danh Tuyên không. Đại hội tán thành và vỗ tay.
 
Các chiến sĩ đại biểu cho 4 ngành chính lần lượt lên diễn đàn trình bày giao ước thi đua với ngành mình:
 
CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI GIAO ƯỚC
 
1) Tích cực tiêu diệt sinh lực địch trên chiến trường chính và trên các chiến trường chính ở mặt chính và sau lưng địch.
 
2) Giữ vững, phát triển chiến tranh du kích, tích cực chống càn quét, đặc biết trên chiến trường địch hậu Bắc Bó.
 
3) Góp phần vào việc phá âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, thực hiện chính sách ngụy vận, địch vận của Chính phủ, tích cực bảo vệ mùa màng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vệ cán bộ.
 
4) Đề cao chất lượng bộ đội, ra sức chỉnh huấn kết quả để nâng cao trình độ chính trị. Tích cực thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Học tập và tuyên truyền những chính sách, chủ trương lớn của Chính phủ và của Đảng.
 
CHIẾN SĨ CÔNG NHÂN VÀ LAO ĐỘNG TRÍ ÓC GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
1) Thi đua cải tiến kỹ thuật, trau dồi nghề nghiệp, phát minh sáng chế để thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm năm 1952 của Chính phủ và đoàn thể. Phát triển phong trào tiết kiệm, thu thập nguyên vật liệu và chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
 
2) Thi đua sản xuất vũ khí cho nhiều để kịp thời phục vụ tiền tuyến.
 
3) Thi đua xây dựng các ngành công nghiệp cần thiết như khai hoang. Phát triển thủ công nghiệp, tiểu công nghệ và vận tải. Phát triển sản xuất nông cụ.
 
4) Phát triển và nắm vững cơ sở tổ chức vùng tạm bị chiếm, tích trữ và bồi dưỡng lực lượng để chuẩn bị tổng phản công.
 
5) Thi đua học tập: - bổ túc văn hóa
          - phát triển và tổ chức hợp lý phong trào học tập chính sách và chỉnh huấn.
CHIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP GIAO ƯỚC
 
1) Thực hiện kế hoạch tăng gia sản xuất tiết kiệm năm 1952:
 
- Lúa tăng 10%
 
- Giống nhiều bông, lạc, đậu
 
- Phát triển các nghề phụ: chăn nuôi, thủ công nghiệp.
 
- Cải tiến kỹ thuật và bảo vệ mùa màng.
 
- Tiết kiệm thì giờ, nhân công, vật liệu.
 
2) Thi đua phục vụ kháng chiến:
 
- Hăng hái tham gia dân quân du kích
 
- Hăng hái đi dân công
 
- Đóng thuế nông nghiệp đúng và mau chóng.
 
3) Học tập: Tích cực học tập văn hóa chính trị.
 
CÁN BỘ GƯƠNG MẪU GIAO ƯỚC
 
1) Nắm vững và thi hành chính sách của Đảng và Chính phủ theo đúng đường lối quần chúng.
 
2) Bền bỉ tận tụy, hy sinh, trung thành, phục vụ nhân dân và đoàn thể.
 
3) Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính (cụ thể năm nay là thi hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, quan liêu).
 
GIAO ƯỚC CỦA LAO ĐỘNG TRÍ ÓC
 
Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đức Khôi
 
1) Lao động hóa lao động trí óc
 
2) Học tập và cải tạo tư tưởng
 
3) Tích cực thi đua kỹ thuật, khoa học và văn hóa áp dụng trong hoàn cảnh Việt Nam để phục vụ nhân dân, bộ đội.
 
VĂN NGHỆ GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
Tôi, Tú Mỡ, chiến sĩ văn nghệ, nhân danh anh em trong Hội văn nghệ Việt Nam xin trình bày giao ước thi đua của ngành chúng tôi như sau:
 
1) Phản ánh kịp thời phong trào thi đua ái quốc và tích cực gây căm thù đối với giặc để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc.
 
2) Khai mạc các hình thức văn nghệ cũ, đặc biệt chèo, ca dao và các loại dân ca.
 
3) Tổ chức nhiều đội văn công và đoàn văn nghệ sĩ tham gia các cuộc vận động sản xuất và tiết kiệm, công tác sau lưng địch và tham gia các chiến dịch.
 
4) Xây dựng phong trào văn nghệ nhân dân trong bộ đội, công xưởng, nông thôn, cơ quan, trường học.
 
5) Tiếp tục chỉnh huấn cho văn nghệ sĩ và đào tạo cán bộ văn nghệ mới trong những thành phần trực tiếp chiến đấu và sản xuất.
 
6) Chống văn hóa nô dịch của thực dân Pháp và phản động Mỹ trong các vùng tạm bị chiếm.
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA NGÀNH BÌNH DÂN HỌC VỤ
 
Nhân dịp Đại hội các chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành bình dân học vụ giao ước với các ngành tích cực thi đua thực hiện đẩy đủ chương trình công tác đã đề ra cho năm 1952 như sau:
 
1) Chống nạn mù chữ: 
 
a) Hoàn thành thanh toán nạn mù chữ ở Trung châu và miền tự do ở Trung du
 
b) Đối với miền núi, thanh toán hơn năm 1951 10 đến 40%
 
c) Khôi phục cơ sở vùng địch.
 
2) Phát triển lớp dự bị bình dân và xây dựng bổ túc bình dân.
 
3) Kết hợp công tác bình dân học vụ với việc phổ biến chính sách của Chính phủ và Mặt trận nhất là kế hoạch sản xuất và giết giặc.
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
Tôi, Nguyễn D. Th 29 tuổi, chiến sĩ nông nghiệp toàn quốc ở vùng địch hậu, xin ký giao ước thi đua với các an hem chiến sĩ công nghiệp và bộ đội mấy điểm:
 
1) Phục hồi diện tích và giữ vững sản xuất.
 
2) Bảo vệ sản xuất như:
 
- Khi cấy cầy giữ được trâu bò nông cụ
 
- Khi gặt hái bảo vệ được người và thóc không lọt vào tay địch
 
3) Giữ vững giờ tự học thêm văn hóa, mỗi ngày 1 giờ
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
Chiến sĩ Cao Việt Bảo thay mặt cho các tiểu tổ sau đây:
 
- Tiểu tổ Cao Việt Bảo
 
- Tiểu tổ Phạm Minh Thao
 
- Tiểu tổ Nguyễn Thi Giao Tiên
 
- Tiểu tổ Trần Tron ở khu 5
 
- Tiểu tổ Trần Công Nhuân khu 4
 
- Tiểu tổ Trần Viết Soi khu 4
 
Nội dung hoạt động gần giống nhau;
 
- Đây chúng tôi chỉ lấy nội dung một tiểu tổ Cao Việt Bảo
 
1) Đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh để bảo đảm chương trình số lượng
 cũng như chất.
 
2) Đi làm đúng giờ
 
3) Chỗ làm sạch sẽ
 
4) Khi báo động tàu bay thì đi ngay, khi giã động thì về ngay chỗ làm.
 
5) Sản xuất và tiết kiệm
 
6) Trau dồi kinh nghiệm hàng tháng cho nhau
 
Đây chúng tôi chỉ nói rõ nội dung hoạt động của các tiểu tổ
 
Vậy giao ước chung với các ngành là:
 
1) Thực hiện đầy đủ giao ước với các tiểu tổ
 
2) Luôn luôn trao đổi kinh nghiệm
 
Tiểu tổ bộ đội và tập đoàn nông thôn và tiểu tổ công nghiệp đặc biệt là giao ước với tổ: Giáp Văn Khương và Trịnh Xuân Bái đã kết hợp phong trào chung.
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
Của tổ 3 người Giáp Văn Khương
 
1) Nắm vứng tổ 3 người trong lúc chiến đấu cũng như ngày thường
 
2) Luôn luôn đi sát, dìu dắt, giúp đỡ tổ 3 người lúc tác chiến cũng như ngày chỉnh huấn để thực hiện được ý định của trên.
 
3) Luôn luôn phối hợp và tương trợ các tổ ban để trở thành những tổ thi đua như tổ mình.
 
4) Lãnh đạo trong tổ có một tinh thần xung phong gương mẫu để trở thành những tổ thi đua gương mẫu.
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
Của tổ Trịnh Xuân Bái
 
Tôi xin ký giao ước thi đua với tổ Cao Việt Bảo ngành công nghiệp và tổ 3 người của Giáp Văn Khương ở bộ đội:
 
Năm 1952 tôi về sẽ củng cố và xây dựng tổ sản xuất của tôi hiện nay hình thành một tổ gương mẫu Trịnh Xuân Bái của ngành nông nghiệp như:
 
- Giúp đỡ lẫn nhau, đề cao kỹ thuật canh tác.
 
- Học tập các sáng kiến khoa học áp dụng vào công tác sản xuất.
 
- Phổ biến những kinh nghiệm cho các tổ khác, các cá nhân khác.
 
HỌC SINH GƯƠNG MẪU GIAO ƯỚC
 
Đại diện học sinh: Hà Huy Hội, Hoàng Yên Bìh
 
1) Tích cực cải tạo học tập:
 
- Xác định thái độ học tập để phục vụ nhân dân (thường xuyên phê bình và tự phê bình)
 
- Cải tiến phương pháp học tập để góp phần trong cuộc cải tạo giáo dục.
 
2) Phát triển đoàn kết tương trợ giữa học sinh và thực hiện khẩu hiệu “trò kính thầy, thầy mến trò”.
 
3) Tích cực tham gia kháng chiến, đặc biệt tham gia phong trào sản xuất và tiết kiệm.
 
GIAO ƯỚC CỦA ĐẠI DIỆN CHIẾN SĨ DÂN CÔNG.
 
Chiến sĩ Vũ Việt Thắng giao ước:
 
1) Tích cực phục vụ tiền tuyến, bảo vệ thương binh
 
2) Tích cực giữ vững cầu đường để bảo vệ vận tải
 
3) Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm năm 1952 của Chính phủ
 
BAN GIAO ƯỚC THI ĐUA
 
Tôi là Hoàng Ngọc Nga, 26 tuổi, chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc. Thay mặt cho anh chị em thanh niên, tình nguyện giao ước thi đua với anh chị em công nghiệp và bộ đội mấy điều:
 
“Căn cứ vào nhược điểm của thanh niên ở địa phương tôi: như lời Bác nói hôm khai mạc là: chưa làm nổi được vai trò xung phong thúc đẩy trong việc sản xuất nên:
 
1. Điều thứ nhất: Tôi về vận động tất cả thanh niên ở địa phương tôi:
 
a) Xung phong gương mẫu trong việc sản xuất ở các tổ đội công
 
b) Xung phong trong việc lập chương trình sản xuất gia đình và thực hiện đúng mức chương trình.
 
c) Cùng anh chị em thanh niên học tập kinh nghiệm sản xuất phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật canh tác để sang năm sẽ có nhiều chiến sĩ thanh niên.
 
2. Điều thứ hai: Vận động thanh niên tích cực phục vụ tiền tuyến, như đi dân công, xung phong nhập ngũ.
 
3. Điều thứ ba: Cùng anh chị em thanh niên, học hỏi thêm văn hóa nghiên cứu chính trị. Riêng tôi học thêm văn hóa, đến lớp bổ túc, và nghiên cứu hết những tài liệu của Đại hội tăng.
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA NGÀNH VẬN TẢI NHÂN DÂN
 
1) Vận chuyển nhanh kịp thời phục vụ nhân dân và bộ đội nhất là những ngày chiến dịch.
 
2) Bảo vệ hàng hóa, dụng cụ vận tải.
 
3) Thi đua học tập văn hóa và chính trị.
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA CÁN BỘ VÙNG ĐỊCH.
 
1) Tổ chức hình thức thấp trong vùng tạm chiếm
 
2) Lãnh đạo nhân dân tích cực tranh đấu với địch chống bắt thanh niên và thu thuế.
 
3) Duy trì cơ sở nơi đã có, phát triển cơ sở nơi chưa có.
 
4) Tích cực lãnh đạo cán bộ phần mình để cải tạo tư tưởng
 
GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ VIẾT BÁO
 
Thay mặt các cán bộ tuyên truyền và viết báo hiện có mặt tại đây (có chân trong Hội những người viết báo Việt Nam) xin công bố ban giao ước thi đua của nhóm:
 
1) Phổ biến và giải thích kịp thời chính sách của Hồ Chủ Tịch, Chính phủ, Đảng, Mặt trận.
 
2) Thông tin nhanh chóng, xác thực tình hình, đặc biệt những thắng lợi của phong trào thi đua ái quốc.
 
3) Động viên nhân dân thi đua thực hiện chính sách của Chính phủ, Đảng, Mặt trận.
 
4) Phổ biến kinh nghiệm thi đua giữa các ngành. Đề cao chiến sĩ thi đua ái quốc năm 1952, liên lạc chặt chẽ giới thiệu kịp thời thành tích của các chiến sĩ hiện nay và các chiến sĩ sẽ xuất hiện trong phong trào mới.
 
5) Tuyệt đối thi hành sắc lệnh giữ bí mật của Hồ Chủ Tịch
 
6) Cải tạo tư tưởng, nâng cao nghiệp vụ.
 
 
Ý kiến của bạn