Phát biểu của đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V

 2405 lượt xem
 

        Các đồng chí thân mến,

 
Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V, chào mừng các tập thể và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua đã mang đến Đại hội những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
 
Các đồng chí thân mến,
 
Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần này có 218 đơn vị và tập thể anh hùng, 111 cá nhân anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua toàn quốc thuộc đủ các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi, các địa phương, miền xuôi và miền ngược. Điều đó chứng tỏ phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa đã phát triển rộng rãi trong cả nước, đang trở thành một động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đồng chí đã cùng toàn dân và toàn quân ta, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thiên tai, địch họa, lao động quên mình, lập được nhiều thành tích rất đáng phấn khởi.
 
Các đồng chí đã góp phần đánh bại một bước chiến tranh lấn chiếm biên giới và chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trướng, bá quyền, tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh em.
 
Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua; nhiệt liệt biểu dương các anh chị em công nhân, nông dân, trí thức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào cả nước đã dũng cảm phấn đấu, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
 
Các đồng chí thân mến,
 
Bước sang năm 1986, năm mở đầu kế hoạch 5 năm 1986 – 1990, nhiệm vụ của nhân dân ta rất nặng nề và rất vẻ vang. Dưới ánh sáng của các Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ 10, các đồng chí hãy cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy tinh thần làm chủ của tập thể xã hội chủ nghĩa, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đổi mới cơ chế quản lý, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Hãy thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua…”, dấy lên một phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, quyết tâm tạo bước chuyển mới trong tình hình kinh kế - xã hội nước ta.
 
Hãy nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng và an ninh, đánh bại chiến tranh xâm lấn chiếm biên giới và chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch, bảo đảm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Các tập thể và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyên dương cần nêu cao vai trò đầu tàu của mình trong phong trào cách mạng của quần chúng, tiếp tục phấn đấu vươn cao hơn nữa, lập thành tích xứng đáng chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng.
 
Tôi mong rằng trong phong trào thi đua sôi nổi của nhân dân ta sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những tập thể và cá nhân anh hùng, những chiến sĩ thi đua toàn quốc có sức sáng tạo, có kỹ thuật, có kỷ luật, có năng suất cao, gương mẫu trong việc quý trọng và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.
 
Chúc các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, có nhiều hạnh phúc và công tác thắng lợi.
 
 
Ý kiến của bạn