Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 2094 lượt xem
Về việc tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;
Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII vào quý IV năm 2005.
 
Điều 2. Đại hội phải đạt được các yêu cầu sau đây:
1. Đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.
 
2. Ghi nhận thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của các ngành, các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời biểu dương, khen ngợi các tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng. chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đại diện trong các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, dân tộc, các thành phần kinh tế, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước năm 2005 đến 2010.
 
3. Tổng kết và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến, đây mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo các điển hình tiên tiến trên phạm vi cả nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị và quy định của Luật Thi đua – khen thưởng.
 
4. Tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
 
Điều 3. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành các công việc sau đây:
1. Phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong hai năm 2004 – 2005 và hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
 
2. Căn cứ đặc điểm cụ thể, các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội thi đua theo quy định về kế hoạch hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Thực hiện công khai, dân chủ trong việc bình xét và suy tôn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới để trình nhà nước phong tặng.
 
3. Mở đợt tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và của các địa phương, Bộ, ngành; chú trọng việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Thi đua toàn quốc theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
 
4. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lựa chọn đại biểu của đơn vị mình về dự Đại hội Thi đua toàn quốc (lần thứ VII) theo kế hoạch phân bổ đại biểu của Ban Tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc.
 
Điều 4. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII gồm các đồng chí có tên sau đây:
1. Đồng chí Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc, phụ trách chung.
 
2. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó ban Tổ chức Đại hội.
 
3. Đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó ban Tổ chức Đại hội.
 
4. Đồng chí Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó ban Tổ chức Đại hội.
 
5. Đồng chí Cao Kim Hường, Tổng Thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Uỷ viên Thường trực ban Tổ chức Đại hội, kiêm Trưởng Tiểu ban nội dung Đại hội.
 
6. Đồng chí Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, uỷ viên kiêm Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội.
 
7. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, uỷ viên kiêm Trưởng Ban Tuyên truyên Đại hội.
 
8. Đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, uỷ viên.
 
9. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, uỷ viên.
 
10. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng công an, Bộ công an, uỷ viên.
 
11. Đồng chí Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, uỷ viên.
 
12. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, uỷ viên.
 
13. Đồng chí Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, uỷ viên.
 
14. Đồng chí Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, uỷ viên.
 
Điều 5. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII hoạt động theo quy chế do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
 
Giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội có các Tiểu ban: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tiểu ban Tuyên truyền.
 
Danh sách và nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban do Trưởng các Tiểu ban đề xuất và Trưởng ban Tổ chức Đại hội quyết định.
 
Điều 6. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
 
Điều 7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng để tổ chức thực hiện.
 
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Ý kiến của bạn