Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua toàn quốc làn thứ VII năm 2005

 3867 lượt xem
 

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV năm 2005. Đây là Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội thi đua diễn ra vào thời điểm Đảng ta tiến hành Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đại hội sẽ được biểu dương các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đại diện trong các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Đại hội có ý nghĩa cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống và thành quả của phong trào thi đua trong công cuộc đổi mới đất nước để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội IX của Đảng đề ra và tạo đà cho các bước phát triển tiếp theo.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tiếp tục nâng cao nhận thực của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nắm được những nội dung cơ bản Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), Chỉ thị 31-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như những nội dung và phương pháp, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước lên một bước mới nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005.
2. Tổng kết và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo các điển hình tiên tiến trên phạm vi cả nước.
3. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt những thành tích xuất sắc, khơi dậy tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những chiến công mới, thành tích mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
1. Tuyên truyền trước Đại hội:
- Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành các công việc sau:
+ Phát động sâu rộng đợt thi đua đặc biệt theo Chỉ thị 31-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị để tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân góp phần đắc lực thắng lợi Nghị Quyết Đại hội IX của Đảng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2005 và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII.
+ Căn cứ đặc điểm cụ thể, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, hoàn thành việc tổ chức Đại hội vào cuối quý II, đầu quý III năm 2005. Thông qua việc tổ chức Đại hội các cấp mà phát hiện và tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực trên cơ sở việc bình xét công khai, dân chủ.
- Các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương chậm nhất sau đợt kỷ niệm 19/5/2005 mở chuyên mục: “Tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII” tập trung tuyên truyền các nội dung sau:
+ Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương, các quan điểm chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của Đảng và nhà nước ta.
+ Tư liệu về các Đại hội thi đua toàn quốc và Đại hội thi đua các ngành và các địa phương
+ Hoạt động của Hội đồng Thi đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và của các ngành, các địa phương. Đại hội Thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII.
+ Tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, các đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng trên tất cả các lĩnh vực tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
 
2. Tuyên truyền trong Đại hội:
- Tuyên truyền cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các công trình của các ngành, địa phương, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
- Tuyên truyền diễn biến của Đại hội: Giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu; các cuộc trao đổi, gặp gỡ tại Đại hội. Đặc biệt là tuyên truyền các kinh nghiệm, sáng kiến hay cần được nhân rộng.
 
3. Tuyên truyền sau Đại hội:
- Tuyên truyền kết quả thắng lợi của các phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các giới, địa phương, đơn vị; kết quả Đại hội thi đua các cấp, các ngành; kết quả và thắng lợi của Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
- Tiếp tục giới thiệu thành tích của các anh hùng, các nhân tố mới và điển hình tiên tiến.
- Cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến.
 
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua ở cấp mình, thường xuyên tập hợp tình hình báo cáo về Tiểu ban tuyên truyền Ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII, kịp thời cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội và tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội.
- Bộ Văn hóa – Thông tin chỉ đạo Sở văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành, tuyên truyền sâu rộng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII gắn với  tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập nước thông qua hệ thống thông tin tuyên truyền của ngành như các đội thông tin lưu động, nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, triển lãm…Từ đầu quý III/2005 tiến hành các hoạt động tuyên truyền như băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu…trên đường phố, nơi công cộng, các tụ điểm dân cư.
- Các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đẩy mạnh việc thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua ở các cấp.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng của công tác tư tưởng – văn hóa để đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội như: Báo, đài mở chuyên mục; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, báo cáo về các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và mời các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia báo cáo kinh nghiệm tại các hội nghị; các tác phẩm văn học nghệ thuật cổ vũ phong trào thi đua và cổ vũ các nhân tố mới.
 
 
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG VỀ ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII.
1. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
2. Tích cực học tập và làm theo các nhân tố mới. điển hình tiên tiến!
3. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Đảng các cấp.
4. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
5. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
6. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi tập thể phấn đấu làm nhiều việc tốt vì sự thịnh vượng của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
7. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 
Ý kiến của bạn