Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII

 4017 lượt xem
 

        Thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

Thưa các vị khách quý và các đồng chí đại biểu,
 
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chào mừng các đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu tấm gương điển hình tiên tiến của cả nước về dự Đại hội.
 
Tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của tập thể và cá nhân các anh hùng, chiến sĩ thi đua, những nỗ lực của các cấp các ngành đối với công tác thi đua, khen thưởng.
Thưa các đồng chí và các đại biểu,
 
Tôi đồng tình với bản báo cáo đánh giá về phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã được trình bày tại Đại hội này.
 
Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.
 
Với truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc ta, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn phát huy sức mạnh của toàn dân cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Con thuyền cách mạng do Đảng ta cầm lái đã vượt qua bao nhiều thác ghềnh, sóng gió để đi đến bến bờ vinh quang. Đó cũng là lịch sử của các phong trào đấu tranh cách mạng tự giác của nhân dân.
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới phong trào thi đua. Theo sáng kiến của Người, giữa những ngày chiến đấu ác liệt, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước; tiếp đó Chủ tịch nước ra Sắc lệnh thành lập Ban vận động thi đua ái quốc từ Trung ương tới các địa phương. Ngày 11/6/1948, Bác Hồ kính yêu ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và luôn luôn nhắc nhở các cấp, các ngành coi trọng phong trào thi đua, kêu gọi người người thi đua, nhà nhà thi đua nhằm diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
 
Dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước, kiểm điểm lại việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, 5 năm thi đua tiến lên một bước mới. Phong trào thi đua nảy nở và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính và ngoại giao, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng…Bên cạnh những phong trào thi đua có tính toàn quốc, ở ngành nào, địa phương nào cũng có những phong trào thi đua cụ thể, trong đó có nhiều phong trào có tính động viên và cổ vũ mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo người tham gia, có hiệu quả thiết thực. Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc…Tôi rất mừng là trong 5 năm qua, kể từ sau Đại Hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI đến nay, đã có 319 tập thể và cá nhân Anh hùng và 689 chiến sĩ thi đua toàn quốc được nhà nước ta tuyên dương và khen thưởng; nếu kể cả số chiến sĩ thi đua, cá nhân và đơn vị xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng thì con số đó còn lớn hơn rất nhiều. Đằng sau mỗi tấm gương thi đua là một tấm lòng yêu nước và yêu chế độ, một tình nghĩa tương thân tưởng ái đối với đồng bào, đồng chí và đồng đội, một quyết tâm làm giàu cho mình và cho đất nước, một ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng xuất, chất lượng và hiệu quả. Rõ ràng là trong thời kỳ mới, phong trào thi đua đã thực sự góp một phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.
 
Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Trong khi khẳng định những thành tựu đạt được, chúng ta cũng cần thấy rõ, chất lượng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng còn nhiều hạn chế, chậm đổi mới; nhất là khi chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nhận thức và phương thức thi đua còn chưa theo kịp sự chuyển đổi của tình hình kinh tế - xã hội đất nước.
 
Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới là phải làm tất cả những gì có thể làm được để phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa. Tại Đại hội này, tôi xin nhấn mạnh với các đồng chí đại biểu một số điểm sau đây:
 
Một là, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. Công cuộc đổi mới mà đất nước đang tiến hành phải dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn phong phú của phong trào nhân dân mà tìm ra nhân tố mới, hợp quy luật để đi lên. Thực chất phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta hiện nay là nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Coi trọng phong trào thi đua là coi trọng sức mạnh sáng tạo của phong trào quần chúng. Do đó cần sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức, trước hết là từ trong Đảng, trong Nhà nước, từ các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên.
 
Tình hình mới đòi hỏi phong trào thi đua phải có những nội dung và phương thức mới. Do đó phải coi trọng việc nghiên cứu, tổng kết cả về lý luận và thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua, đúc kết kinh nghiệm để có phương thức phù hợp, làm cho phong trào thì đua yêu nước càng mang tính quần chúng rộng rãi và đạt hiệu quả ngày càng cao. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với quyết tâm tiếp tục đổi mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước.
 
Kinh tế thị trường không gây trở ngại cho phong trào thi đua yêu nước mà ngược lại thúc đẩy phong trào phát triển, bởi lẽ kinh tế thị trường cua ta là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chính trong cơ chế thị trường ấy, chúng ta có điều kiện kết hợp một cách chặt chẽ hai loại động lực tinh thần và vật chất nhằm tạo nên sức mạnh nội sinh của phong trào. Thi đua không thể chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi công dân, mỗi đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải quan tâm tạo dựng cho được phong trào thi đua sâu rộng đến tận cơ sở và người lao động, khơi dậy được ý thức tự giác và sức sáng tạo của quần chúng trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế, các cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước cùng với việc phát huy vai trò của Mặt trận và của các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội đối với công tác thi đua, khen thưởng.
 
Hai là, để đẩy mạnh phong trào thi đua, cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình ấy thông qua việc tổng  kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến, thực chất là trao đổi kinh nghiệm rộng rãi, cùng học tập lẫn nhau để phấn đấu vươn lên vì mình, vì gia đình, vì tập thể và vì tổ quốc. Thành tích của các điển hình tiên tiến phải trung thực. Các điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục và sức cảm hóa mạnh mẽ, thực sự là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hướng dư luận vào cái tốt, cái thiết thực, đẩy lùi cái ác, cái xấu và cái tiêu cực khác, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội. Thi đua phải thật sự trở thành một biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới. Thi đua và khen thưởng là hai mặt hoạt động cần được gắn kết chặt chẽ với nhau. Thi đua trước hết không phải vì khen thưởng, nhưng khen thưởng làm tốt thì sẽ kích thích trở lại phong trào thi đua. Có thi đua tốt, có hiệu quả thiết thực thì mới được khen thưởng. Có lựa chọn đúng những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời, chính xác thì khen thưởng mới có tác dụng.
 
Với tinh thần đó, yêu cầu các cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước ở mỗi địa phương, mỗi ngành, các vùng, miền, địa bàn cần đánh giá và lựa chọn chính xác các điển hình tốt để nêu gương, học tập, đồng thời nhân rộng điển hình cho cả nước. Bộ Văn hóa – Thông tin, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và các cơ quan thông tin đại chúng cần làm thường xuyên và tốt hơn nữa công tác tuyên truyền “người tốt, việc tốt”. Tôi mong rằng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII sẽ có ảnh hưởng tích cực, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua chung của cả nước.
 
Ba là, công tác thi đua, khen thưởng đòi hỏi phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhưng nhất thiết phải có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nòng cốt. Để thực hiện tốt điều đó, cần tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ theo tinh thần kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị là phải gọn nhẹ, có hiệu lực, kiện toàn tổ chức đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới.
 
Vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành Luật thi đua, khen thưởng, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các đồng chí đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm vững quan điểm của Đảng, nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, khắc phục thói quen, cách nghĩ, cách làm thụ động, hành chính và những biểu hiện phô trương, hình thức, lãng phí để thực sự đưa Luật thi đua, khen thưởng vào cuộc sống.
 
Thưa các đồng chí và các đại biểu,
 
Trong thời gian tới, nhiệm vụ cách mạng càng nặng nề, bên cạnh thời cơ lại có nhiều thách thức, đòi hỏi phong trào thi đua phải thực sự là động lực mạnh mẽ, có chất lượng cao và hiệu quả thiết thực. Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hằng ngày, bằng năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, công tác, chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Phong trào thi đua phải hướng vào xây dựng con người hết lòng phục vụ dân, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, liêm khiết, được nhân dân tin cậy.
 
Tôi mong các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước các cấp, các đồng chí đại biểu tiếp tục nâng cao và đổi mới chất lượng và công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự có bước chuyển mới về chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X sắp tới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “càng khó khăn thì càng phải thi đua” đã và mãi được Đảng, nhân dân ta kế thừa và phát huy và đó cũng là nền tảng tư tưởng cho các phong trào thi đua yêu nước của chúng ta ngày nay.
 
Chúc các quý vị đại biểu khỏe mạnh.
Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin chân trọng cảm ơn!
 

 

 
Ý kiến của bạn