Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006-2010

 8912 lượt xem
 

       Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010) lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam.

Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của năm 2010; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối truyền thống của 7 lần Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới đất nước.
 
Với tinh thần phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước ta 5 năm qua; tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2011-2015.
 
 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 5 NĂM (2006-2010) 
 
     5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta gặp không ít những khó khăn, thách thức do những yếu kém vốn có của nền kinh tế, thiên tai, dịch bệnh lại liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi, những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Nền kinh tế nước nhà đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm nước đạt khoảng 7%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, xã hội ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
 
Những thành tựu nêu trên có sự đóng góp một phần quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.
 
I – VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 
1. Về việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
 
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) có Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày Truyền thống thi đua yêu nước. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban đã ban hành các nghị định, chỉ thị về thi đua, khen thưởng. Những chủ trương, chính sách đó đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí, hình thức từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua đã gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động và đem lại hiệu quả thiết thực; thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố hoạt động ngày càng có hiệu quả, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng đã có bước đổi mới, tiến bộ: Sau khi Quốc hội ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng, Chính phủ đã ban hành đồng bộ các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2010, sau khi tổng kết thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP (thay thế Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005) về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05/11/2007 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 về Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân doanh nghiệp; Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tham mưu ban hành một số văn bản để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Luật Thi đua, Khen thưởng, xây dựng Quy chế khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trong cả nước đã ban hành nhiều Thông tư, Quyết định, Chỉ thị, Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.
 
Có thể khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt đã ban hành các chủ trương, chính sách và xây dựng hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng, đó là nhân tố cơ bản quyết định sự thành công của các phong trào thi đua yêu nước.
 
2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã đề xuất và tổ chức được nhiều phong trào thi đua trên phạm vi cả nước.
 
5 năm qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Điểm nổi bật là nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đảng, Chính phủ phát động nhân dân ta cả nước nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chúng sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, thi đua giành thắng lợi”’ phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phong trào thi đua cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội…
 
Hưởng ứng các phong trào thi đua nêu trên, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và địa phương trong cả nước đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Nội dung thi đua được gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Hình thức thi đua được đổi mới, mở rộng các hình thức thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua ngắn ngày, thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước. Qua đó đã tạo dựng được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong phạm vi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
II. KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
 
1. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước
a/ Trong lĩnh vực phát triển kinh tế:
-Các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông… đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; phong trào thi đua liên kết đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng trên các công trình trọng điểm quốc gia; phong trào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và nhiều phong trào thi đua khác đã thu hút hàng triệu công nhân, người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch từng năm, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng kinh tế hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động như: Công ty cố phần than Vàng Danh, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ VTC thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện, Tập đoàn viễn thông quân đội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, Bộ Công thương; các cá nhân tiêu biểu như Anh hùng Lao động Trần Thị Kim Oanh, công nhân đứng máy sợi con thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Anh hùng lao động Nguyễn Văn Tía, Quản đốc phân xưởng khai thác Than 4 Công ty than Mạo Khê; Anh hùng lao động Nguyễn Văn Nhi, tổ trưởng đội sản xuất Xí nghiệp Sông Đà 6.02 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 6, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt, kỹ sư chính, Nhà máy Thiết bị điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhiều cá nhân điển hình tiên tiến đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động có mặt trong Đại hội này, đó là những tấm gương tiêu biểu cho người lao động trực tiếp về tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến khác đi đầu trong phong trào thi đua giành năng suất cao, chất lượng tốt.
 
- Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sử dụng đất, xây dựng cánh đồng trang trại đạt 50 triệu đồng/ha/năm; phong trào thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”. Kết quả của các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình đạt 100 triệu đồng/ha/năm, có mô hình đạt hàng tỷ đồng/ha/năm. Đặc biệt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” phát triển ngày càng sâu rộng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, đã giúp cho hàng triệu nông dân thoát nghèo. Thông qua các phong trào xuất hiện nhiều tấm gương vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, tiêu biểu là: Ông Lương Xuân Lai, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã thành công với mô hình phát triển kinh tế vườn, rừng và chăn nuôi, thu nhập bình quân hàng năm vài trăm triệu đồng, cho các hộ nghèo vay vốn không lấy lãi và ủng hộ 450m2 đất vườn để làm giao thông nông thôn; ông Điều Thiệt, dân tộc S.tiêng, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước thu nhập từ trang trại năm 2009 đạt 3,5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 45 lao động, hàng năm dành 40 phần quà tặng cho người nghèo ăn tết, ủng hộ kinh phí cho già làng đi thăm quan nước bạn Campuchia; ông Đỗ Văn Thịnh, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng với lòng đam mê, ông đã tạo dựng được mô hình nuôi tôm he chân trắng, năm 2009 sản lượng thu được 20 tấn/ha, tạo công ăn việc làm cho 300 lao động; Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Châm, Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã ngày đêm say mê nghiên cứu tìm ra giống lúa lai có giá trị kinh tế cao; Anh hùng lao động Hồ Văn Ngừng, Giám đốc Công ty cao su Việt Lào đã đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật, áo dụng khoa học, hoàn thành trước kế hoạch dự án phát triển cao su trên đất bạn Lào.
 
5 năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu gần 25 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 10 tỷ USD (vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm bình quân 1 triệu tấn và 1,1 tỷ USD), giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt khoảng 3,4%/năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 5 năm đạt khoảng 20,36 tỷ USD. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được các địa phương và đông đảo nông dân hưởng ứng mạnh mẽ.
 
- Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ và du lịch, phong trào thi đua đã có bước phát triển tạo động lực cho sự phát triển lưu thông hàng hóa và xuất khẩu. Ngành tài chính tiếp tục đổi mới, có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tiêu biểu như: “Phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan”, “Phong trào người cán bộ kiểm lâm liêm khiết”, phong trào “Tuổi trẻ kho bạc nhà nước chung tay vì an sinh xã hội”; Tổng cục thuế đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngân hàng Đầu tư và phát triển đẩy mạnh phong trào “Thi đua xây dựng phong cách giao dịch văn minh, lịch sự”; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với phong trào “Ngân hàng trong sạch, hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế”, phong trào “Đổi mới, an toàn, hiệu quả, tăng trưởng và hội nhập quốc tế” của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương và nhiều phong trào thi đua khác đã góp phần hoàn thiện thể chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của nền kinh tế nước ta, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.
 
- Trong khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã, đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, vận tải… sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiêu biểu như: Hợp tác xã công nghiệp Song Long (thành phố Hà Nội), Hợp tác xã Công nghiệp và vận tải Chiến Công (Thái Nguyên), Hợp tác xã Rạch Gầm (Tiền Giang, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Xí nghiệp tập thể Bình An (thành phố Hải Phòng)…
 
5 năm qua, do có những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đa phong tặng 67 tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, 691 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 11 Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại.
 
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương các phong trào thi đua yêu nước và những tấm gương điển hình tiên tiến đi đầu phong trào thi đau trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xât dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ và du lịch 5 năm qua.
 
b. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội
- Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đã tạo không khí đổi mới, góp phần chấn chỉnh kỷ cương và xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thúc đẩy các hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
Từ năm 2005-2009 Việt Nam có 108 học sinh đạt giải với 24 huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Phong trào sinh viên tình nguyện đã và đang phát huy có hiệu quả, hàng năm có hàng triệu đợt sinh viên tham gia tình nguyện giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn.
 
5 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều tập thể, cá nhân được suy tôn, biểu dương trong tất cả các cấp học, ngành học từ giáo dục mầm non đến giáo dục Đại học. Nhiều nhà giáo tiêu biểu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; một số trường được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tiêu biểu là: Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại Thương, Đại học Thương Mại (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Đại học Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Trường Mầm non Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; Trường Tiểu học Xuân Diễn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Trường Trung học Phổ thông Hải Hậu A, tỉnh Nam Định; Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Hải Phòng; Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thành phố Hà Nội… Những tấm gương thầy, cô giáo vượt khó, tất cả vì học sinh thân yêu như: Nhà giáo Ythăch, dân tộc Bahnar; giáo viên trường mầm non Thủy Tiên tình Kom Tum; cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hà, giáo viên trường THCS Đống Đa, Hà Nội… đó là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua Hai tốt.
 
- Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đẩy mạnh phong trào thi đua trong nghiên cứu và ứng dụng, phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ về xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài nguyên môi trường… đặc biệt trong lĩnh vực y học đã đạt nhiều thành tựu trong công nghệ chế tạo vacxin và mô hình ghép tạng được triển khai thành công ở một số bệnh viện trong cả nước; trong lĩnh vực nông nghệp, các nhà khoa học trong nước đã nghiên cứu tạo được hàng trăm giống cây trồng mới năng suất cao, chất lượng tốt. Trong lĩnh vực thủy sản đã nghiên cứu thành công một số đề tài đạt trình độ khu vực và quốc tế, tạo được các nguồn giống sinh sản nhân tạo, chất lượng tốt góp phần thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng vượt bậc của ngành thủy sản Việt Nam. Trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin đã nghiên cứu triển khai thành công trạm Vinasat – 1; Trong công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được nhiều thiết bị cơ khí chính xác, siêu trường, siêu trọng, khai thác dầu khí tài nguyên và khoáng sản, thiết kế thi công thành công các công trình có quy mô lớn, phức tạp.
 
  - Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Phong trào thi đua đã hướng vào việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao đạo đức người thầy thuốc, đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phong trào “Hiến máu nhân đạo” với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào thi đua thực hiện đề án 1816 luân phiên cử cán bộ y tế từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới, góp phần giảm tải các cơ sở chữa bệnh ở tuyến trên, phong trào thi đua học tập gương Anh hùng Đặng Thùy Trâm. Đây là những phong trào thi đua tiêu biểu, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”.
 
5 năm qua, ngành Y tế đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động như: Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh, Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập; Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Giáo sư, tiến sỹ Phạm Gia Khải, Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương… Đó là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng chục nghìn các điển hình tiên tiến trong ngành y tế.
 
- Trong lĩnh vực an sinh xã hội, phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề xã hội đã đạt được nhiều thành tích mới. Ngành Lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tháng hành động vì trẻ em”, kết hợp với tuyên truyền vận động, cổ vũ những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, qua đó đã tạo được nguồn lực to lớn của quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội. Đến nay có 55/63 tỉnh, thành phố đã cơ bản xóa nhà dột nát đối với các hộ chính sách, người có công, gần 3000 công trình ghi công liệt sỹ và người có công, 90% số hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Nhiều nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ được chăm lo bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 22% (năm 2005) xuống còn 9,5% (năm 2010).
 
- Trong lĩnh vực văn hóa, phát thanh, truyền hình, thể dục, thể thao, đã tổ chức các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “phong trào xã hội hóa các hoạt động thể thao”, “phong trào thể dục thể thao quần chúng”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và sức khỏe cho nhân dân. Nhiều hoạt động lễ hội quần chúng, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hóa được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân trong nước và khách quốc tế tham gia; Đài phát thanh và truyền hình ở trung ương, địa phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua có nhiều chương trình, chuyên mục tuyên truyền về các điển hình tiên tiến; ngành Thể dục, thể thao tổ chức thành công các đại hội khu vực và quốc tế, nhiều vận động viên trong đó có cả vận động viên khuyết tật đạt giải thành tích cao đem lại niềm vinh dự và nâng cao uy tín của nền thể thao nước nhà trên trường quốc tế.
 
5 năm qua, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, lao động, thương binh và xã hội, thể dục, thể thao, Đảng, Nhà nước ta đã tuyên dương 65 tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, 385 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 7 Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ (nhân dân, ưu tú).
 
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương các phong trào thi đau yêu nước và các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa – xã hội.
 
c/ Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại
- Trong lĩnh vực quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và thực sự là đòn bẩy các hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu như: Đồn Biên phòng 575, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiêu biểu cho tình quân dân như cá với nước, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; Công ty 74, Binh đoàn 15 là mô hình thực hiện tốt hai nhiệm vụ, gắn kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; cán bộ, chiến sĩ quân chủng hai quân và Hải đội 2, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tiêu biểu cho ý chí và tinh thần mưu trí sáng tạo, dũng cảm kiên cường đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; Đại úy Lù Công Thắng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có hành động dũng cảm, lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh truy bắt tội phạm ma túy và đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ… Đây là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng vạn các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiễn sĩ công an phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, toàn lực lượng công an đã tăng cường hướng về cơ sở, bám sát địa bàn; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cùng với lực lượng công an xã, bảo vệ tổ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huy động mọi tiềm năng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An; Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội; Liệt sĩ Trần Ngọc Lương, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đã hy sinh anh dũng khi đấu tranh phòng chống tội phạm, được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm… Đó là những tấm gương đại diện cho hàng trăm tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm, tận tụy với nhân dân, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
 
5 năm qua, lực lượng Quân đội nhân dân, công an nhân dân đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương 105 tập thể và cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động (thành tích thời kỳ đổi mới), 43 Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 22 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đang ngày đêm kiên cường bám trụ, vững vàng tay súng, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng kinh tế - quốc phòng vững mạnh.
 
- Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, đã đẩy mạnh phong trào thi đua trong phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng quy chế khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.
 
- Các ngành nội chính trong những năm qua đã đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, với chức năng, nhiệm vụ đặc thù, các Bộ, ngành nội chính đã có nhiều sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm, tổ chức các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội.
 
- Trong lĩnh vực ngoại giao, đã hướng phong trào thi đua vào việc tổ chức vậm động cán bộ, công chức tập trung nghiên cứu, tham mưu và dự báo cho Đảng, nhà nước có chính sách đối ngoại phù hợp, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề “Năm ngoại giao kinh tế 2007”, “Năm ngoại giao văn hóa năm 2009”, “Năm ASEAN 2010” góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng trong kinh tế đối ngoại và giới thiệu văn hóa, quảng bá đất nước, con người Việt Nam với thế giới, qua đó đã góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập các hoạt động quốc tế của Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
d/ Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và củng cố hệ thống chính trị: Đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, cuộc vận động đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên, đáp ứng được tình cảm của nhân dân và mong muốn của toàn xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức trong các ngành xây dựng Đảng, cơ quan văn phòng ở trung ương và các ban của Đảng đã tập trung công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, phong trào thi đua thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách hành chính, bước đầu đã có kết quả tốt; Công tác cải cách tư pháp, tham mưu, nghiên cứu giúp Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ nâng cao chất lượng và tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, đã góp phần xây dựng thể chế tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
đ/ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa nhà dột nát cho người nghèo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo” đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; 5 năm qua (2005-2009) Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được 2.728,5 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được 491.470 nhà cho người nghèo. Từ năm 2009 đến nay, số hộ nghèo được hỗ trợ là 157.735 căn nhà, trong đó đã tập trung đầu tư cho 62 huyện nghèo và đồng bào Khơ me Tây Nam Bộ, hỗ trợ 1.882 tỷ đồng, đưa 1000 lao động của 62 huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ đào tạo cho lao động ở nông thôn 1.827 tỷ đồng, góp phần tích cực vào chính sách xóa đói, giảm nghèo của cả nước.
 
Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp ở các cấp, các ngành và các địa phương trong cả nước đã phối hợp tổ chức và lồng ghép triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, tiêu biểu là: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” (của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (của Trung ương Hội nông dân Việt Nam), phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc (của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam), phong trào Cựu chiến binh gương mẫu (của Hội cựu chiến binh Việt Nam), phong trào “Nghĩa tình đồng đội” của Hội cựu thanh niên xung phong, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo (của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp với tuổi trẻ, tiên phong, gương mẫu, xung kích trong học tập, lao động sáng tạo và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Các phong trào thi đua nêu rên đã thực sự đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong xã hội.
 
Đại hội nhiệt liệt biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp 5 năm qua.
 
2. Về công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến
Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 5 năm qua đã có bước chuyển biến tích cực. Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo và chỉ đạo phong trào thi đua; coi việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng để thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống của nhân dân. Các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước đã có nhiều biện pháp phong phú như mở Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình, tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm thông qua hoạt động của các cụm, khối thi đua; thành phố Hà Nội duy trì nề nếp mở Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt; thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức, biểu dương các điển hình tiên tiến; tỉnh Lào Cai xây dựng lộ trình để bồi dưỡng điển hình tiên tiến phấn đấu trở thành tập thể Anh hùng Lao động; tỉnh Đồng Tháp xây dựng chương trình phối hợp với các đoàn thể bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chỉ huy quan tâm lựa chọn các đơn vị điểm; Bộ Công an tổ chức hội nghị đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, thủ trưởng công an các cấp trong việc phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam duy trì tổ chức hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến ở khu dân cư; Ban Dân vận Trung ương biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng biểu dương những công dân tiêu biểu có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và nhiều Bộ, ngành, địa phương khác trong cả nước đã tổ chức tốt việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.
 
Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lao động, Báo Hà Nội mới, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều báo, hệ thống phát thanh truyền hình các địa phương đã dành thời lượng cần thiết, xây dựng các chương trình, chuyên mục để tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền, giáo dục thực sự góp phần nâng cao và phát huy nền tảng giá trị văn hóa và qua đó đã tác động hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.
 
Các điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương cao quý, sau khi được tuyên dương, phong tặng, hầu hết tiếp tục phát huy tác dụng, có ảnh hưởng tốt trong xã hội, giữ vững và vươn lên đạt được thành tích cao, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
3. Kết quả công tác khen thưởng
a/ Công tác khen thưởng trong những năm qua đã có những bước tiến bộ theo hướng bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng
 
Từ thực tiễn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng cho thấy có những nội dung chưa phù hợp, cần phải được bổ sung, sửa đổi; song nhìn chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đã tạo dựng được hành lang pháp lý đồng bộ và có hiệu quả để đưa dần công tác thi đua, Khen thưởng vào nề nếp; tránh được những mặt còn hạn chế trước khi có Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
5 năm qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã duy trì bình xét các danh hiệu thi đua, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua, kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay; Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng 97 Huân chương Sao vàng, 243 Huân chương Hồ Chí Minh, 5.740 Huân chương Độc lập, 268 Huân chương Quân công, 25.593 Huân chương Lao động, 456 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 178 Anh hùng Lao động, 61 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong đời kỳ đổi mới), 2.711 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 159 Giải thưởng nhà nước và nhiều danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân (nhân dân, ưu tú). (Số liệu 5 năm từ 2006 – tháng 9/2010).
 
b/ Các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo khen thưởng kịp thời các thành tích đột xuất trong các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khen thưởng các tấm gương dũng cảm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được các cấp tổ chức trao thưởng ngay tại khu dân cư, kết hợp tuyên truyền với gương người tốt, việc tốt. Thực hiện công tác khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương như: Khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khen thưởng thành tích trong công tác đặc xá, khen nhân kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, khen thưởng cac điển hình tiên tiến tại Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc; có 1.143 tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
 
Một số Bộ, ngành, địa phương đã đặc biệt quan tâm khen thưởng cho đối tượng là người lao động, công nhân, nông dân trực tiếp sản xuất; thành phố Hà Nội 5 năm qua, cán bộ cơ sở và người lao động đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt của thành phố chiếm tỷ lệ 92,5%; Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (giai đoạn 2005-2007) là người lao động trực tiếp sản xuất, công tác chiếm 54,4%. Tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác chiếm tỷ lệ 55,7%. Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (trong 3 năm 2007-2009) các hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên cho tổ, đội, phân xưởng, quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng, công nhân trực tiếp sản xuất bình quân chiếm tỷ lệ 55,6%; trong 19 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, có 15 người là công nhân trực tiếp khai thác trong hầm lò, thợ lái máy khoan, máy xúc, lái xe tải hạng nặng, thợ điện, thợ thăm dò địa chất.
 
c/ Về khen thưởng thành tích hai cuộc kháng chiến
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, công tác khen thưởng thành tích kháng chiến đã có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân. 5 năm qua (2006-2010), Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng:
- 80.764 Huân chương, Huy chương kháng chiển chống Mỹ.
- 8.199 Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp.
- 6.329 Bằng khen kháng chiến của Thủ tướng Chính phủ.
 
Từ tình hình thực tế, ngày 05 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-TTg quy định các bộ, ngành, địa phương tặng Bằng khen cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ có thành tích dưới mức Bằng khen kháng chiến của Thủ tướng Chính phủ, đây là một chủ trương được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tích cực, đáp ứng khen thưởng cho các đối tượng có thành tích trong kháng chiến.
 
Đến nay, cả nước đã hoàn thành việc khen thưởng thành tích hai cuộc kháng chiến. Về chủ trương, các trường hợp còn sót lại, nếu đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định vẫn được xem xét giải quyết.
 
Việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến được tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 179/TB-TW ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
Kết quả trong hai năm 2009 – 2010, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 663 trường hợp (337 tập thể, 286 cá nhân, trong đó truy tặng 208 cá nhân). Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng kịp thời đã có dư luận ảnh hưởng tốt trong xã hội như: Tập thể 8 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 217, Ban Xây dựng 67 – Đoàn 559, Tập thể 14 chiến sĩ thanh niên xung phong Trương Bồn - Nghệ An, Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương thuộc lực lượng vũ trang thành phố Huế, Tiểu đoàn 10 an ninh nhân dân vũ trang khu 5, Liệt sĩ Hoàng Lộc, đại đội trưởng Đội cảm tử, Đại đội 343; Đội thanh niên xung phong N37 (Bộ Giao thông vận tải), Ban Tài chính đặc biệt thuộc Trung ương cục Miền Nam – Bí số N.2683 thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…
 
Đề nghị Đại hội chúng ta một lần nữa tôn vinh và trân trọng cảm ơn những công lao thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng bào, chiến sĩ cả nước, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và lực lượng thanh niên xung phong cả nước đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh anh dũng của dân tộc.
 
III – ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm
5 năm qua, kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ dạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự phối hợp chặt chẽ; các Bộ, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức. Phong trào thi đua đã được gắn kết với nhiều cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt việc lồng ghép các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy được sức sáng tạo tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
 
Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.
 
Tổ chức bộ máy và cán bộ thi đua, khen thưởng đã từng bước được kiện toàn, củng cố; đến nay mặc dù còn thiếu về cán bộ nhưng 63/63 tỉnh, thành phố đã có Ban Thi đua – Khen thưởng (trực thuộc Sở Nội vụ), 35/67 các Bộ, ban, ngành, Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trung ương có cấp Vụ (Ban, phòng) Thi đua, khen thưởng; đa số đơn vị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí được 1 cán bộ chuyên trách, số đơn vị còn lại phân công cán bộ kiêm nhiệm. Đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo, giải đáp những kiến nghị của công dân về chế độ, chính sách khen thưởng đã có những cố gắng tích cực.
 
2. Những nhược điểm và hạn chế
- Trước hết, mặc dù phong trào thi đua được các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, song mới tập trung ở các khối cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước; một số chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng chưa triển khai đồng bộ tới cơ sở; Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dấn thi hành Luật chưa được quán triệt đầy đủ, trong thực hiện, vận dụng còn lúng túng nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
 
- Phong trào thi đua có nơi còn biểu hiện hình thức, thiếu thường xuyên, liên tục, phát động nhưng thiếu các biện pháp tổ chức cần thiết bao gồm cả điều kiện và nguồn lực cán bộ để làm nòng cốt cho phong trào. Trong chỉ đạo, nhiều nơi chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chưa tạo được sự phối hợp, liên kết của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan, từ đó hạn chế tính động lực và hiệu quả của các phong trào thi đua. Hoạt động của các cụm, khối thi đua tuy đã có bước đổi mới về nội dung, tiêu chí thi đua, song còn lúng túng về phương thức hoạt động và bộc lộ những hạn chế trong quản lý, tổ chức các phong trào thi đua.
 
- Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến chưa đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị. Trong chỉ đạo, một số Bộ, ngành, địa phương còn thiếu kế hoạch tổ chức thực hiện, phương thức triển khai nhân rộng còn lúng túng. Trong xây dựng điển hình, khâu bồi dưỡng còn yếu kém.
 
- Chất lượng thẩm định các hình thức khen thưởng cấp nhà nước tuy có được nâng lên, nhưng không ít các Bộ ngành, địa phương vận dụng và đề nghị mức khen thưởng chưa theo đúng các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, tạo sự thiếu thống nhất trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua còn biểu hiện nể nang, cào bằng, tỷ lệ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp còn cao, không phù hợp với thực tế và không đảm bảo tính tiêu biểu. Một số nơi tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý còn nhiều. Trong chỉ đạo chưa quan tâm chú trọng khen thưởng cho cá nhân người lao động, người trực tiếp sản xuất; còn có biểu hiện thành tích trong khen thưởng, khen thưởng còn chưa đồng đều, mới tập trung ở một số bộ, ngành, địa phương và một số lĩnh vực, việc tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp (trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế) còn tràn lan, một số chương trình giải thưởng tôn vinh có biểu hiện thương mại hóa, chưa đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương và giáo dục, ít được dư luận xã hội đồng tình.
 
Những khuyết điểm, yếu kém nói trên xuất phát từ những nguyên nhân sau:
- Về nhận thức: Trước yêu cầu đổi mới đất nước và những thách thức do tác động của nền kinh tế thế giới đối với nền kinh tế nước ta; nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng chưa theo kịp với sự biến đổi của tình hình thực tiến, có nơi, có lúc phong trào thi đua chưa được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; còn có biểu hiện coi nhẹ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khoán cho tổ chức thi đua, khen thưởng và các tổ chức đoàn thể; phương châm “cả hệ thống chính trị cùng làm công tác thi đua, khen thưởng” chưa được một số cấp ủy Đảng coi trọng và quán triệt đầy đủ.
 
- Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng tuy được xây dựng và ban hành tương đối đồng bộ, song hơn 60 năm qua, lần đầu tiên trong hệ thống pháp luật Việt Nam có Luật Thi đua, Khen thưởng và từ thực tiễn do những biến đổi nhanh chóng của tình hình kinh tế - xã hội đất nước; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ những khiếm khuyết, bất cập trong quá trình thực hiện và chậm được sửa đổi, bổ sung, từ đó chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng còn có những mặt hạn chế.
 
- Thực trạng tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách thi đua, khen thưởng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều năm qua, mô hình tổ chức bộ máy thi đua không ổn định, theo đó đội ngũ cán bộ biến động, nhiều nơi thay đổi, đặc biệt năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước của cán bộ thi đua, khen thưởng còn có nhiều hạn chế, có những mặt yếu kém, lúng túng trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền, trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, nhiều cán bộ còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ; công tác thi đua, khen thưởng còn bị hành chính hóa.
 
3. Một số bài học kinh nghiệm
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, thiếu sót trong công tác thi đua, khen thưởng có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng như sau:
 
Một là, công tác thi đua, khen thưởng phải được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu; phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức,vận động và phát huy tính tự giác của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, huy động được đông đảo quần chúng tham gia các phong trào thi đua, làm cho thi đua có động lực mạnh mẽ từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân.
 
Hai là, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua phải có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thiết thực, không dàn trải, nội dung các tiêu chí thi đua càng cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của mỗi cơ quan đơn vị, thì hiệu quả phong trào thi đua càng cao; chú trọng tổ chức thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua ngắn ngày để bắt kịp nhanh chóng với tình hình thực tiễn cuộc sống.
 
Ba là, phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú, thiết thực và thường xuyên cập nhật với tình hình thực tiễn, huy động được sức mạnh của cả hệ thống các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương, thường xuyên tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
 
Bốn là, tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách về thi đua, khen thưởng có vị trí và tầm quan trọng đặc biết; thực tiễn cho thấy Bộ, ngành, địa phương nào có tổ chức bộ máy ổn định, cán bộ thi đua, khen thưởng có trình độ, năng lực, tận tâm với phong trào, thông thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, nơi đó có công tác thi đua, khen thưởng được phát huy, tạo dựng được nhiều phong trào thi đua tốt, có nề nếp, công tác thi đua, khen thưởng đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương.
 
Năm là, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, thông qua phong trào thi đua để lựa chọn được các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc kịp thời khen thưởng; thực hiện công khai, so sánh trong bình xét các danh hiệu thi đua, tạo được mối quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng, làm cho thi đua thực sự là động lực to lớn của cách mạng và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới, phát triển toàn diện.
 

 

 
Ý kiến của bạn