Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 154 lượt xem
 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

18/05/2020

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/44517502-dien-van-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-tai-le-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html

18/05/2020

Trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/44516502-trong-the-le-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html 

18/05/2020

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44512502-lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh.html

17/05/2020

Xúc động chương trình “Dâng Người tiếng hát mùa xuân”

 https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44505402-xuc-dong-chuong-trinh-%E2%80%9Cdang-nguoi-tieng-hat-mua-xuan%E2%80%9D.html

17/05/2020

Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44504502-can-bo-cong-doan-hoc-va-lam-theo-phong-cach-ho-chi-minh.html

17/05/2020

Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44503402-ton-vinh-cac-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh.html 

17/05/2020

Nghệ An kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44502802-nghe-an-ky-niem-trong-the-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html

17/05/2020

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ tại các nước

 https://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44499302-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-bac-ho-tai-cac-nuoc.html

17/05/2020

“Anh hùng” giả và anh hùng thật

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44497802-%E2%80%9Canh-hung%E2%80%9D-gia-va-anh-hung-that.html

16/05/2020

Phát hành bộ tem kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44494802-phat-hanh-bo-tem-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html

16/05/2020

Hội thảo “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44494302-hoi-thao-%E2%80%9Ctuyen-quang-trong-tam-nhin-chien-luoc-cua-chu-tich-ho-chi-minh%E2%80%9D.html

16/05/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44493702-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh.html

16/05/2020

Tuyên dương 90 gương đảng viên trẻ và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44465102-tuyen-duong-90-guong-dang-vien-tre-va-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac.html

14/05/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

https://tcnn.vn/news/detail/47400/Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-nha-nuoc-va-phap-luat---nen-tang-tu-tuong-chi-dao-xay-dung-hoan-thien-nha-nuoc-va-phap-luat-Viet-Nam-duoi-su-lanh-dao-cua-Dang.html 

14/05/2020

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta

https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44459102-tu-tuong-ho-chi-minh-tai-san-tinh-than-vo-gia-cua-dang-va-dan-toc-ta.html

13/05/2020

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44455402-trao-giai-thuong-sang-tac-quang-ba-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-bao-chi-ve-chu-de-%E2%80%9Choc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh%E2%80%9D.html

12/05/2020

Giao lưu điển hình toàn quốc “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44445502-giao-luu-dien-hinh-toan-quoc-%E2%80%9Cho-chi-minh-hanh-trinh-khat-vong%E2%80%9D.html

12/05/2020

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44437802-trao-giai-cuoc-thi-tim-hieu-%E2%80%9Cbac-ho-voi-tuyen-quang-thu-do-khu-giai-phong-%E2%80%93-thu-do-khang-chien%E2%80%9D.html

10/05/2020

Trưng bày và xếp sách nghệ thuật Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

 https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44411802-trung-bay-va-xep-sach-nghe-thuat-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-bac-ho.html

10/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44411702-chu-tich-ho-chi-minh-vi-dai-voi-su-nghiep-doi-moi-phat-trien-va-bao-ve-to-quoc.html

10/05/2020

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý báu của toàn Ðảng, toàn dân ta

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44411502-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-la-di-san-vo-cung-quy-bau-cua-toan-%C3%B0ang-toan-dan-ta.html

10/05/2020

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44411402-nang-cao-dao-duc-cach-mang-quet-sach-chu-nghia-ca-nhan.html

09/05/2020

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44403902-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cchu-tich-ho-chi-minh-voi-su-nghiep-doi-moi-phat-trien-va-bao-ve-to-quoc%E2%80%9D.html

09/05/2020

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44403802-tham-nhuan-sau-sac-va-thuc-hien-that-tot-nhung-di-huan-cua-chu-tich-ho-chi-minh.html

07/05/2020

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - những nét phác họa chân dung”

 https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44383702-trung-bay-chuyen-de-%E2%80%9Cho-chi-minh-nhung-net-phac-hoa-chan-dung%E2%80%9D.html

06/05/2020

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 https://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44379602-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-ky-niem-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html

06/05/2020

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”

https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44367002-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cchu-tich-ho-chi-minh-cuoc-doi-va-su-nghiep%E2%80%9D.html

 

 
Ý kiến của bạn