Đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước Nhiệm vụ khoa học “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội”

 13363 lượt xem
Những ngày đẩu năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước Nhiệm vụ khoa học “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội” (mã số 05-928) thuộc Đề án 928 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

 Nhiệm vụ khoa học “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội” (Nhiệm vụ khoa học) do TS. Văn Tất Thu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm; TS. Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Chủ nhiệm và Viện Khoa học tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì.

 
TS. Văn Tất Thu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Nhiệm vụ khoa học báo cáo tóm tắt Nhiệm vụ khoa học “Chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội”
 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước tổ chức đánh giá, nghiệm thu theo Quyết định số 1953/QĐ-KHXH ngày 14/12/2011 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam gồm 09 thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn như: Xã hội học, quản lý Nhà nước, quản lý khoa học, giáo dục, kinh tế, sử học do GS. TSKH. Phạm Tất Dong - Hội Khuyến học Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.
 
 
GS. TSKH. Phạm Tất Dong - Hội Khuyến học Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi đánh giá, nghiệm thu.
 
 
Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu.
 
Nhiệm vụ khoa học mã số 05-928 tập trung nghiên cứu về sơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội và các cơ chế, chính sách phù hợp khác để khai thác, phát huy, phát triển tốt năng lực, nội sinh của khoa học xã hội vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Các ý kiến nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng đánh giá Nhiệm vụ khoa học mã số 05-928 đã cung cấp những luận cứ khoa học và các kiến nghị, đề xuất quan trọng cho việc xây dựng chính sách đãi ngộ, trọng dụng, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội.
 
Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá Nhiệm vụ khoa học mã số 05-928 đạt loại Xuất sắc.
 
Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Văn Tất Thu, Chủ nhiệm Nhiệm vụ khoa học.
 
 
Ý kiến của bạn