Giới thiệu về huân chương Sao vàng

 6232 lượt xem
 

HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG                     

 

Huân chương Sao Vàng là Huân chương cao quý nhất của  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Huân chương Sao vàng được đặt ra theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 06 tháng 6 năm 1947 của  Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và được quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục khen thưởng tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Huân chương Sao vàng do Chủ tịch nước ký quyết định tặng cho các tập thể (kể cả tập thể nước ngoài) và tặng (truy tặng) cho cá nhân (kể cả người nước ngoài) có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.
        Huân hương Sao vàng không chia hạng. Đến nay Nhà nước ta đã tặng và truy tặng Huân chương Sao vàng cho trên 140 tập thể, cá nhân trong nước và tặng 28 cá nhân nước ngoài. 
      Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 1958).
 
Ý kiến của bạn