đối tượng tặng cờ thi đua

Ngày hỏi24/04/2018
Họ và tênHà Thị Vân Anh
Cơ quan làm việcKỳ tân - Bá thước - Thanh Hóa
Số CMND174125403
Điện thoại0942234902
Emailvananh21121993@gmail.com
Lĩnh vực hỏi đápNghiệp vụ chuyên môn (thi đua khen thưởng)
Nội dung hỏi

 Đề nghị cho biết đối tượng được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và " Cờ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ quy định như thế nào? Các phòng ban, ngành, chuyên môn, đoàn thể cấp huyện có được tặng cờ cấp tỉnh hoặc cờ thi đua chính phủ không ?

Cán bộ trả lờiNguyen Thanh Thao
Ngày trả lời24/04/2018
Trả lời

 Trả lời:  

*/ Đối tượng được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và "Cờ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ”:
- Căn cứ Điều 11, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về đối tượng được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" như sau:
1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
2. Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu các khối, cụm thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương tổ chức.
3. Tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết từ 05 năm trở lên.
- Căn cứ Điều 12, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về đối tượng được tặng Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương như sau: Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo các khối, cụm thi đua do bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.
*/ Các phòng ban, ngành, chuyên môn, đoàn thể cấp huyện có được tặng cờ cấp tỉnh hoặc cờ thi đua chính phủ hay không căn cứ vào Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua Chính phủ”, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quy định cụ thể của từng địa phương để thực hiện.