167 công nhân, lao động tiêu biểu đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023

Tất cả Video