Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao quyết định nghỉ hưu cho 2 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ

Tất cả Video