• Càng khó khăn thì càng phải thi đua

  Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, BCHTW Đảng ra Chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc; trong đó nhấn mạnh: “Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 11/6 – hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
   10/06/2013    9168 lượt xem
 • 65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Viện huân chương 17/9/1947 - 17/9/2012

  (BTĐKT) - Trải qua 65 năm, thực hiện sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (17/9/1947 - 17/9/2012), thi đua - khen thưởng đã được nâng lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị; Bác Hồ coi thi đua yêu nước là biểu hiện lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam yêu nước: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua yêu nước đã trở thành phương pháp cách mạng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Luật Thi đua, Khen thưởng có ghi: “Mục tiêu của Thi đua là tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
   17/09/2012    8788 lượt xem
 • Giới thiệu: Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Ban vận động thi đua ái quốc

  Ngày 1.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc.
   16/09/2011    9449 lượt xem
 • Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc

  Ngày 1 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 195 thành lập Ban vận động thi đua ái quốc
   16/09/2011    10527 lượt xem
 • Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

  Cách đây hơn 63 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thời gian qua, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
   17/08/2011    15561 lượt xem
 • Lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"
   01/07/2009    8225 lượt xem
 • Bài nói tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu năm 1952

  "Thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết là đoàn kết thật sự và rất chặt chẽ"
   01/07/2009    7959 lượt xem